Прецизни SMT Стенсили
COVID-19
PLM2000 Series Pick & Place Machines
Hot-bar Soldering Machines for Luxeon Emitters
SPM100 Series Manual Stencil-Printers
Full convection reflow oven BTO Series
PLM4000 Series Pick & Place Machines
VIS6400 Series Vision Inspection Systems
SMD Sockets and Flat Ribbon Cable Soldering Machines
Heat sealing equipment
Прецизни SMT Стенсили

                                     Оперативна  програма „Развитие на конкурентоспособността

                                 на българската икономика" 2007-2013

ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.1.04 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

 

 

Ивас Тех изпълни проект по оперативна програма „Конкурентноспособност"

      През месец декември фирма ИВАС Тех въведе в експлоатация технологична линия за изработване на SMT стенсили с прецизно лазерно рязане. Проектът „Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане” ТМM-02-7/17.07.2009 е изпълнен с финансовата подкрепата на Европейския съюз и Република България чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” Операция 2.1.1: „Техноилогична модернизация в малки и средни предприятия” BG161PO003/2.1.04

      Производствената линия включва лазерна машина G 6060 за изрязване на SMT стенсили и вертикален обработващ център.

      Машината използва прецизен лазерен източник с малък диаметър на лъча - 25 микрона. Прецизно Х, У задвижване с линейни двигатели позиционира лазерния лъч. В метален лист - стенсил с висока скорост се оформят прецизни вертикални отвори. Точността и повторяемостта се гарантират от прецизното поддържане на температура и влажност в работното помещение" 

      Основните параметри на лазерната машина G 6060 са:

  • размер на областта на изрязване 600 х 600 мм;
  • дебелина на металния лист 0.08 - 0.6 мм;
  • точност на позиционирането 2.0 микрона;
  • софтуер за управление и оптимизиране процеса на изрязване.

       Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „ИВАС ТЕХ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

2008 © Всички права запазени. Design by AM Design